Pravila privatnosti / Privacy Policy

1. Uslovi
Pristupanjem ovoj web stranici, saglasni ste da se pridržavate ovih uslova korišćenja, važećih zakona i propisa i njihove usaglašenosti. Ako se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovima, zabranjeno je da koristite ili pristupate ovoj web lokaciji. Materijali sadržani na ovoj stranici su zaštićeni odgovarajućim zakonom o autorskim pravima i zaštitnim žigovima.

2. Koristite licencu
Dozvola se da privremeno preuzme jedan duplikat materijala (podataka ili programiranja) na sajtu Gym Champion samo za individualnu i neposlovnu upotrebu. Ovo je samo dozvola za licencu, a ne razmjena prava, a pod ovom dozvolom ne možete:
– modifikovati ili kopirati materijale;
– koristite materijale za svaku komercijalnu upotrebu, ili za bilo koju javnu prezentaciju (poslovni ili ne-poslovni);
– pokušati dekompilirati ili obnoviti bilo koji proizvod ili materijal sadržan na sajtu Gym Champion;
– ukloniti sva autorska prava ili druge restriktivne dokumentacije iz materijala; ili
preneti materijale na nekog drugog ili čak “streamati” materijale na drugom serveru.
Ova dozvola bi, dakle, mogla biti prekinuta ako zanemarite neku od ovih zatočenika i može se završiti od strane Gym Champion kad god se smatra. Nakon prestanka dozvole ili kada je vaša dozvola za pregled ukinuta, morate uništiti sve preuzete materijale u vašem vlasništvu bilo u elektronskom ili štampanom obliku.

3. Odricanje od odgovornosti
Materijali na lokaciji Gym Champion dati su “kao što je”. Gym Champion ne daje nikakve garancije, ne šalje ili predlaže i time se odriče i poništava svaku drugu garanciju, uključujući i bez ograničenja, zaključene garancije ili stanja prodaje, sposobnost za određeni razlog ili nepostupanje licencirane imovine ili druge povrede prava. Pored toga, Gym Champion ne garantuje niti daje nikakve izjave u vezi sa preciznošću, vjerovatnim rezultatima ili neprekidnim kvalitetom korišćenja materijala na svojoj internet stranici ili uopšteno identifikovanjem sa takvim materijalima ili bilo kojim odredištem povezanim sa ovom web stranicom.

4. Ograničenja
Gym Champion ili njegovi dobavljači nikada ne smiju da štete (brojanje, bez ograničenja, šteti zbog gubitka informacija ili koristi, ili zbog interferencije u poslovanju) koji se izlaze iz upotrebe ili nemoćnosti korištenja materijala na web stranici BHM Zenice , bez obzira na mogućnost da je Gym Champion ili odobrenom agentu Gym Champion rečeno usmeno ili pismeno o vjerovatnoći takve štete. Pošto nekoliko nadležnosti ne dozvoljavaju ograničenja na zaključenim garancijama ili preprekama za obavezne težine ili slučajne štete, te pritvorbe možda neće uticati na vas.

5. Izmjene i ispravke
Materijali koji se pojavljuju na lokaciji Gym Champion mogli bi da sadrže tipografske ili fotografske greške. Gym Champion ne garantuje da je bilo koji od materijala na njegovoj lokaciji tačan, završen ili aktuelan. Gym Champion može izvrsiti poboljšanja materijala sadržanih na njegovoj lokaciji, bez obzira na to. Gym Champion, ipak, više ne posvećuje nadogradnju materijala.

6. Linkovi
Gym Champion nije provjerila većinu web stranica ili linkova povezanih na njegovu web stranicu i nije zadužena za suštinu bilo koje povezane internet stranice. Uključivanje bilo koje veze ne zaključuje podršku Gym Champion na sajtu. Korišćenje takvih povezanih lokacija je na sopstveni rizik korisnika.

7. Modifikacije uslova korišćenja lokacije
Gym Champion može ažurirati ove uslove korišćenja za svoju web stranicu kad god bez obaveštenja. Korišćenjem ove stranice složite se da budete vezani tada važećim obliku ovih Uslova korišćenja.

8. Vladavinski zakon
Svaki slučaj identifikacije sa lokalitetom Gym Champion trebao bi se upravljati zakonima države Bosne i Hercegovine, bez obzira na odredbe zakona o kojima se to odnosi.
Opći uslovi koji se odnose na korišćenje web stranice.

Politika privatnosti
Vaša privatnost je ključna za nas. Isto tako, napravili smo ovu Politiku sa krajnjim ciljem da vidimo kako se sakupljamo, koristimo, daju i otkrivaju i koriste pojedinačne podatke. Sljedeći planovi su naša politika privatnosti.
• Prije ili u vrijeme sakupljanja ličnih podataka, mi ćemo identifikovati svrhe za koje se prikupljaju informacije.
• Sakupljali i iskoristili pojedinačne podatke pojedinačno u cilju zadovoljavanja onih razloga koji su nam ukazali i za druge dobre namjene, osim ako ne dobijete saglasnost pojedinca o kojoj se radi ili kako to propisuje zakon.
• Samo ćemo držati pojedinačne podatke dužinu od suštinskog značaja za zadovoljenje tih razloga.
• Mi ćemo prikupljati pojedinačne podatke pravnim i razumnim sredstvima i, kada je to moguće, sa informacijama ili saglasnošću dotične osobe.
• Lične informacije bi trebalo da budu važne za razlozima za koje se ona treba koristiti, a do stepena koji je bitan iz tih razloga treba biti tačan, završen i ažuriran.
• Mi ćemo štititi individualne podatke pomoću sigurnosnih štitova od nesreće ili provale, kao i neodobrenog pristupa, razotkrivanja, dupliranja, upotrebe ili izmjene.
• Mi ćemo odmah pružiti korisnicima pristup našim pravilima i procedurama za administriranje pojedinačnih podataka.
Fokusirani smo na vođenje našeg poslovanja prema ovim standardima sa posebnim ciljem da garantujemo da je privatnost podataka pojedinačnih podataka sigurna i održavana.

Web Site Terms and Conditions of Use

1. Terms
By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, applicable laws and regulations and their compliance. If you disagree with any of the stated terms and conditions, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this site are secured by relevant copyright and trademark law.

2. Use License
1. Permission is allowed to temporarily download one duplicate of the materials (data or programming) on Gym Champion’s site for individual and non-business use only. This is the just a permit of license and not an exchange of title, and under this permit you may not:
1. modify or copy the materials;
2. use the materials for any commercial use, or for any public presentation (business or non-business);
3. attempt to decompile or rebuild any product or material contained on Gym Champion’s site;
4. remove any copyright or other restrictive documentations from the materials; or
5. transfer the materials to someone else or even “mirror” the materials on other server.
1. This permit might consequently be terminated if you disregard any of these confinements and may be ended by Gym Champion whenever deemed. After permit termination or when your viewing permit is terminated, you must destroy any downloaded materials in your ownership whether in electronic or printed form.

3. Disclaimer
1. The materials on Gym Champion’s site are given “as is”. Gym Champion makes no guarantees, communicated or suggested, and thus renounces and nullifies every single other warranties, including without impediment, inferred guarantees or states of merchantability, fitness for a specific reason, or non-encroachment of licensed property or other infringement of rights. Further, Gym Champion does not warrant or make any representations concerning the precision, likely results, or unwavering quality of the utilization of the materials on its Internet site or generally identifying with such materials or on any destinations connected to this website.

4. Constraints
In no occasion should Gym Champion or its suppliers subject for any harms (counting, without constraint, harms for loss of information or benefit, or because of business interference,) emerging out of the utilization or powerlessness to utilize the materials on Gym Champion’s Internet webpage, regardless of the possibility that Gym Champion or a Gym Champion approved agent has been told orally or in written of the likelihood of such harm. Since a few purviews don’t permit constraints on inferred guarantees, or impediments of obligation for weighty or coincidental harms, these confinements may not make a difference to you.

5. Amendments and Errata
The materials showing up on Gym Champion’s site could incorporate typographical, or photographic mistakes. Gym Champion does not warrant that any of the materials on its site are exact, finished, or current. Gym Champion may roll out improvements to the materials contained on its site whenever without notification. Gym Champion does not, then again, make any dedication to update the materials.

6. Links
Gym Champion has not checked on the majority of the websites or links connected to its website and is not in charge of the substance of any such connected webpage. The incorporation of any connection does not infer support by Gym Champion of the site. Utilization of any such connected site is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications
Gym Champion may update these terms of utilization for its website whenever without notification. By utilizing this site you are consenting to be bound by the then current form of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law
Any case identifying with Gym Champion’s site should be administered by the laws of the country of Zenica Gym Champion State without respect to its contention of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.
Privacy Policy
Your privacy is critical to us. Likewise, we have built up this Policy with the end goal you should see how we gather, utilize, impart and reveal and make utilization of individual data. The following blueprints our privacy policy.
• Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.
• We will gather and utilization of individual data singularly with the target of satisfying those reasons indicated by us and for other good purposes, unless we get the assent of the individual concerned or as required by law.
• We will just hold individual data the length of essential for the satisfaction of those reasons.
• We will gather individual data by legal and reasonable means and, where fitting, with the information or assent of the individual concerned.
• Personal information ought to be important to the reasons for which it is to be utilized, and, to the degree essential for those reasons, ought to be exact, finished, and updated.
• We will protect individual data by security shields against misfortune or burglary, and also unapproved access, divulgence, duplicating, use or alteration.
• We will promptly provide customers with access to our policies and procedures for the administration of individual data.
We are focused on leading our business as per these standards with a specific end goal to guarantee that the privacy of individual data is secure and maintained.